006001 005 004 002 001
001

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โรงเรียนตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์     จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งโรงเรียนเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2522 อาจารย์วัชรี พิมพยจันทร์อธิการบดีวิทยาลัยครูฉะเชิงเทราในขณะนั้น ได้มีดำริร่วมกับอาจารย์ไพจิตร สังขวดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต้องการให้มีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัยครูขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

                 พ.ศ. 2522 ได้ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้อาคารหอพักชายชั้นล่าง รับเด็กอายุ 2 - 4 ปี

                 พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นโรงเรียนสาธิต

                 พ.ศ. 2539 ได้ตั้ง “บ้านเด็กสาธิต” เพื่ออบรมเลี้ยงดูเด็กอายุ 1ปี 6 เดือน – 2 ปี  เพิ่มขึ้น

                 พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

                 พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงอาคารหอพักหญิงด้านหลังอาคาร 4 คณะครุศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล อธิการบดีได้ของบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยมาดำเนินการปรับปรุงเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และได้ย้ายจากอาคารเดิมมาที่ตั้งในปัจจุบัน

                 พ.ศ. 2552 ชมรมผู้ปกครองได้เป็นตัวแทนผู้ปกครองเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์อเนก เทพสุภรณ์กุล อธิการบดีเพื่อขอให้ขยายระดับชั้นเรียนซึ่งสอดคล้องกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนาฏ  จันทนา รองคณบดีวิชาการ คณะครุศาสตร์ ในขณะนั้นที่มีแนวคิดในการที่จะขยายโรงเรียนจากการเตรียมความพร้อมมาเป็นการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์  รองศาสตราจารย์วิภาภรณ์ บุญยงค์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) เมื่อครั้งการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ และได้เสนอแผนในการพัฒนาโรงเรียนสาธิตจากการเตรียมความพร้อมเป็นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการโรงเรียนสาธิต จึงได้มีการปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการขยายชั้นเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา

 
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ลิงค์ภายนอกมหาวิทยาลัย

20141028175345

--------------

150907103255

--------------

content2422555236291

--------------