006001 005 004 002 001

001

 


เดิมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งอยู่ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จุดเริ่มต้นของโรงเรียนในปี พ.ศ. 2522อาจารย์วัชรี พิมพยจันทร์ อธิการบดีและ อาจารย์ไพจิตร สังขวดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรามีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกให้การสนับสนุนโดยมีความเป็นมา ดังนี้พ.ศ. 2522 ได้ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้อาคารหอพักชายชั้นล่าง รับเด็กอายุ 2-4 ปี

พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นโรงเรียนสาธิต

พ.ศ. 2539 ได้ตั้ง “บ้านเด็กสาธิต” เพื่ออบรมเลี้ยงดูเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน –2 ปี เพิ่มขึ้น

พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พ.ศ.2551 ได้ปรับปรุงอาคารหอพักหญิงด้านหลังอาคาร 4 คณะครุศาสตร์
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล อธิการบดีได้ของบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยปรับปรุงเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


 
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ