006001 005 004 002 001
001

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategies Issue)

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ

                        ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานในรูปแบบของการมีส่วนร่วม

                        ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                        ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

                        ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

                         ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาความสามารถด้านวิชาการของผู้เรียน

                        ยุทธศาสตร์ที่ 6: ยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตพอเพียงของผู้เรียน

                        ยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

                        ยุทธศาสตร์ที่ 8: ส่งเสริมวิถีไทย รู้จักวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวิถีชีวิตพอเพียง

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

                        ยุทธศาสตร์ที่ 9: สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

 
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ