006001 005 004 002 001

001

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยู่อย่างพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีทัดเทียมมาตรฐานสากล ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกคน

 
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ