006001 005 004 002 001
001

1.พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้มีความทันสมัยส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยอาศัยเทคโนโลยีร่วมสมัย

2.พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

4.พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้คิดเป็น ทำเป็น รู้จักการแก้ปัญหา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

5.พัฒนาผู้เรียนให้มีวิถีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตพอเพียง

6.พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยของครู คณาจารย์และนักศึกษาในคณะครุศาสตร์

7.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างๆ

 
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ