เลือกข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์


        เดิมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ตั้งอยู่ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ตั้งอยู่ภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จุดเริ่มต้นของโรงเรียนในปี พ.ศ.2522 อาจารย์วัชรี พิมพยจันทร์ อธิการบดี และ อาจารย์ไพจิตร สังขวดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรามีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกให้การสนับสนุน โดยมีความเป็นมา ดังนี้
- พ.ศ. 2522 ได้ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้อาคารหอพักชายชั้นล่าง รับเด็กอายุ 2-4 ปี
- พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นโรงเรียนสาธิต
- พ.ศ. 2539 ได้ตั้ง "บ้านเด็กสาธิต" เพื่ออบรมเลี้ยงดูเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน - 2 ปี เพิ่มขึ้น
- พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
- พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงอาคารหอพักหญิงด้านหลังอาคาร 4 คณะครุศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอ็นก เทพสุภรณ์กุล อธิการบดีได้ของบประมาณจากสภา มหาวิทยาลัยปรับปรุงเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์


พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์

1.พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้มีความทันสมัยส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยอาศัยเทคโนโลยีร่วมสมัย
2.พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
4.พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้คิดเป็น ทำเป็น รู้จักการแก้ปัญหา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
5.พัฒนาผู้เรียนให้มีวิถีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตพอเพียง
6.พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยของครู คณาจารย์และนักศึกษาในคณะครุศาสตร์
7.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างๆ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยู่อย่างพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีทัดเทียมมาตรฐานสากล ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกคน

ปรัชญา

ปรัชญา : ผู้มีปัญญาย่อมมีความสุขเจริญงอกงาม

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategies Issue)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานในรูปแบบของการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาความสามารถด้านวิชาการของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6: ยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตพอเพียงของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 8: ส่งเสริมวิถีไทย รู้จักวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวิถีชีวิตพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ยุทธศาสตร์ที่ 9: สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา