ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมทางภาษาประจำวันศุกร์
กิจกรรมเต้นแอโรบิก
จัดกิจกรรมทางภาษา
กิจกรรมวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมภาษาจีน