เลือกดูแต่ละกลุ่มสาระ

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ - ปฐมวัย

Profile Image

Ms. Maneja F. Moreno

ตำแหน่ง: --

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

Ms. Shekinah Dela T.Cerna

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

Ms.Geraldine Castor

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางกัลยา เกื้อหนุน

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางชมพูนุช สินสุวรรณ

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางพรทิพย์ เอี่ยมอำไพ

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางสาวจิราภรณ์ ศรีคำดี

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางสาวชมชญาณ์ภัสส์ สิงหรัตน์

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางสาวชัญญารัตน์ โภคผล

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางสาวนพเก้า สมกับชาติ

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางสาวเบญจมาศ เอี่ยมจำรูญ

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางสาวประนิดา มีสมบัติ

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางสาวประภัสภรณ์ พุทธรักษา

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางสาวปิยะพร ศรีธรรม

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางสาวรพีพร โนรี

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางสาวศิริเพ็ญ มูเนาวาเราะ

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางสาวสายทอง ต้นสาย

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางสาวสุชีรา จุ่นเจริญ

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางสาวสุรีย์รัตน์ สาระสมแสง

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางสุกัญญา พิพัฒนไพฑูรย์

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

Profile Image

นางสาวทราย ผิวสอาด

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ปฐมวัย

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ - คณิตศาสตร์

Profile Image

นางสาวปนัดดา ขันติยะ

ตำแหน่ง: ครู

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

Profile Image

นางสาวรัชชประภา เพียรบุบผา

ตำแหน่ง: ครู

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

Profile Image

นายจักรชัย แสะสาร

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

Profile Image

นายพงศกร เกษศรี

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

Profile Image

นายสราวุฒิ อุดง

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ - ภาษาไทย

Profile Image

นางสาวขวัญธิดา วัชระ

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาไทย

Profile Image

นางสาวเกศมณี ยอดประเสริฐ

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาไทย

Profile Image

นางสาวณัฐกานต์ โคนาบาล

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาไทย

Profile Image

นางสาวภัทราพร สัมฤทธิ์สงวน

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาไทย

Profile Image

นางสาวอัมภาพร สร้อยไซ

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาไทย

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ - ภาษาต่างประเทศ

Profile Image

Miss Emelyn Lazaro

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

Profile Image

Miss Jimma Nodalo

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

Profile Image

MISS NENG TSAM ERIKA

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

Profile Image

Mr.John Renver Olivas Lazaro

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

Profile Image

MR.TEBA JULIUS NYEFO

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

Profile Image

Ms. Loren Krishna Velasquez

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

Profile Image

นางสาวพัสตราภรณ์ นามซุย

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

Profile Image

นางสาวสกุลรัตน์ แก้วประเสริฐ

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

Profile Image

นางสาวสิริวิมล หาญประเสริฐ

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

Profile Image

นายพงษ์นรินทร์ อนีฆาศรีนนท์

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

Profile Image

นางสาวเอมอร อำไพศรี

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

Profile Image

นางขวัญชนก น้อยไธสง

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ - การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

Profile Image

นางสาวฐิติมา ยิ้มเนียม

ตำแหน่ง: ครู

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ - พลศึกษา

Profile Image

นายพีรดิษฐ์ ประสมบุญ

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : พลศึกษา

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ - สังคมศึกษา

Profile Image

นางสาวณัฐวดี ยุวาพัฒน์

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา

Profile Image

นางสาวสุพัตรา มานะสะสม

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา

Profile Image

นางสาวอุษณีย์ กะสวย

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ - วิทยาศาสตร์

Profile Image

นางสาวกาญจนา สระประเสริฐ

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

Profile Image

นางสาวรัตนากร ฦาชา

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

Profile Image

นางสาวอภิญญา สว่างวงษ์

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

Profile Image

นางสาวอัญธิกา เหมปั้น

ตำแหน่ง: -

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์