เวลา: 2024-04-05 18:09:16

ชื่อเรื่อง: คุณครูพรทิพย์ เอี่ยมอำไพ รองผู้อำนวยการวิชาการ เป็นประธานในการประชุม

เนื้อหา:
คุณครูพรทิพย์ เอี่ยมอำไพ รองผู้อำนวยการวิชาการ เป็นประธานในการประชุม เรื่องการสั่งซื้อหนังสือเรียน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ณ ห้องสมุดและมัลติมีเดีย ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 🏫โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 💻 WWW.satit.rru.ac.th ติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ 📲 061-712-3535