เวลา: 2024-04-05 18:13:28

ชื่อเรื่อง: ประชุมจัดทำ TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ในห้องเรียนหลักสูตร English Program ครั้งที่ 3

เนื้อหา:
เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น. อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตและกล้องวงจรปิดห้องเรียนอาคารเรียนหลักสูตร English Program พร้อมด้วยคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 #งานประชาสัมพันธ์_DSRRU 🏫โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 💻 WWW.satit.rru.ac.th ติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ 📲 061-712-3535